Kon trukcia skenovacieho mikroskopu

Internet spôsobil revolúciu ¾ivotom µudí. Bohu¾iaµ, okrem mnohých nesporných výhod ako napr okam¾ité pripojenie k údajom nesie veµa hrozieb. Závislos» na internete je rovnaká pre najväè¹ie.

Odhaduje sa, ¾e a¾ 20% pou¾ívateµov poèítaèov je zraniteµných, aby sa stali závislými. V súèasnosti je to isté, aj keï to isté platí pre zariadenia na vytváranie sietí. Internet je najèastej¹ou príèinou závislosti. Okrem názvu "Internetová závislos»" je µahké nájs» pojmy ako: sie»ový alkoholizmus, sie»ová závislos», kybernetická závislos», internetový holizm, internetová závislos», infoholizmus, závislos» a závislos» na poèítaèi. Ka¾dá z uvedených koncepcií opisuje stav, ktorý sa spolieha na mnoho hodín pou¾ívania internetu, ktoré nepriaznivo ovplyvòujú fungovanie zamestnanca v interpersonálnej, psychologickej, sociálnej, rodinnej a dobrej sfére. ¥udia postihnutí touto veµkou chorobou sú neustále prihlásení do architektúry a neustále si uvedomujú vo virtuálnej realite, zabúdajúc na svet, ktorý ich pokrýva, napr. Na meniace sa èasy dne¹nej doby.

Ako sa vysporiada» s osobou závislou na internete? ¥udia nesmú podceòova» popularitu tejto témy. Najkraj¹ím prístupom je komplexná internetová závislos» a operácia v Krakove. Na¹i ¹pecialisti pomô¾u narkomanovi zmeni» schopnos» pou¾íva» rôzne techniky. V niektorých prípadoch je potrebné oddeli» pacienta od poèítaèa pripojeného k internetu. Na¹a terapia navrhnutá niektorými odborníkmi umo¾ní narkomanovi vráti» sa do ka¾dodenného ¾ivota.