Kolposkopia tetin

Colposcope je nezmenené zariadenie, ktoré sa pou¾íva vo veµkej miere v smere vykonávania výskumu súvisiaceho s patologickými ochoreniami krèka maternice. Pou¾íva sa na vyhµadávanie cytologických vaginálnych a krèných stehov.

PapiSTOP

V súèasnosti sú v¹etky kolposkopy v procedúre µahké a pohodlné. Je mo¾né permanentne archivova» dynamické obrázky, ktoré sa zobrazujú v zariadení. Moderná elektronika a zberaèe poskytujú príle¾itos» vykona» presné kroky v akejkoµvek oblasti, vïaka ktorej je kolposkopické vy¹etrenie oveµa populárnej¹ie a mimoriadne citlivé. Preva¾ná väè¹ina príkladov je vybavená digitálnymi fotoaparátmi, vïaka èomu mô¾ete archivova» priebeh ¹túdia. Zaznamenajte, ¾e ste si vedomí colpofotografie, digitálnej archivácie na elektronických médiách alebo formy nahrávania videa.Vyná¹a niekoµko dôle¾itých vlastností, ktoré by mali by» charakterizované dobrým kolposkopom. V prvom rade vy¾aduje nástroj ¹pièkovej triedy. Musí poskytova» adekvátny obrazový stav, jasné obrázky a videá tie¾ chce by» zdobené ¹pecializovaným softvérom, vïaka ktorému bude silné vykona» dôkladnú analýzu zozbieraného vizuálneho materiálu. Dôvera zariadenia sa pridáva rovnako.Optický systém kvalitného kolposkopu je zvyèajne zalo¾ený na ¹o¹ovkách nemeckej výroby. Optický systém by mal by» vybavený niekoµkými re¾imami zoomu. Najlep¹ie príklady umo¾òujú 20-násobné pribli¾ovanie. Pri výbere kolposkopu je potrebné venova» pozornos» vrcholu zaostrenia a rozsahu zaostrenia. Èím je to pravda, vôbec nie.Najlep¹ie zariadenia musia by» v ramene pantografu, èo poskytne jednoduchý a jasný trend v ka¾dej mo¾nej rovine. Rameno by malo by» usporiadané v cestnej blokáde, aby bolo mo¾né ich vynecha» v uvedenom smere.