Identifikacia nebezpeeenstiev na pracovisku zvaraea

Inovatívny priemysel pou¾íva desiatky tisícov horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynu a kvapaliny v mnohých príkladoch sú dobre známe a zdokumentované. Z tohto dôvodu je relatívne veµmi populárna identifikácia hrozieb, ktoré vyvstávajú z ich prítomnosti vo výrobnom procese. Situácia je oveµa zlo¾itej¹ia v úspe¹nosti pohybu, skladovania alebo spracovania sypkých materiálov. V mnohých úspechoch sú zdanlivo ne¹kodné látky, ako napríklad múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier vo forme prachu, veµké nebezpeèenstvo výbuchu.

Priemyselné in¹talácie centrálneho vysávania sú urèené na spracovanie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. Potom má za cieµ udr¾iava» hygienu na pozadí práce a rovnakú ochranu pracovných µudí a organizácií a nástrojov proti nièivému vplyvu prachu vrátane rizika sekundárnych výbuchov. Ka¾dá spoloènos», ktorá vyrába priemyselné zariadenia, musí vykona» in¹taláciu v súlade so súèasnými normami zavedenými v smernici v zariadení.

Catch Me, Patch Me!

Dôle¾itou úlohou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a ¾eny v miestnosti pred ¹kodlivými úèinkami prachu.- ochrana organizácií a príslu¹enstva pred neúspechom pri usmeròovaní prachu,- ochrana zariadení a ¾ien, ktoré pracujú proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade horµavých alebo výbu¹ných látok, plynov, prachu, kvapalných pár alebo hybridných zmesí existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jav pravdepodobne spôsobí znièenie jednotky na odstraòovanie prachu a celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú vo väè¹ine zariadení s vysokým rizikom výbuchu zahrnuté filtraèné jednotky a cyklóny.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uvedené vy¹¹ie, samotný význam centrálneho vysávaèa je minimalizova» riziko sekundárneho výbuchu odstránením takzvaného zvy¹kový prach. Toto rie¹enie na jednej strane maximalizuje výbu¹nú a protipo¾iarnu bezpeènos» jednotky, ïal¹ia mo¾nos» umo¾òuje zní¾i» výdavky spojené so zodpovedajúcou in¹taláciou procesu s po¾iadavkami smernice ATEX. Jediný by mal venova» pozornos» tomu, ¾e v záujme úspe¹nosti horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania robi» prísne po¾iadavky smernice ATEX.