Hr oddelenie pivovarnickej spoloenosti

Oddelenie µudských zdrojov a miezd zápasí s mimoriadne dôle¾itými úlohami týkajúcimi sa sociálnych zále¾itostí a zamestnanosti zamestnancov v danej znaèke. V minulosti sa o zamestnancov zaujímali v¹etky personálne a mzdové polo¾ky, v¹etky dokumenty boli pripravené ruène. Teraz mô¾eme pou¾i» profesionálne poèítaèové programy. Sú mimoriadne dôle¾ité pri ka¾dom oddelení µudských zdrojov a miezd, preto¾e zni¾ujú riziko chýb, ku ktorým mô¾e dôjs» pri manuálnom zadávaní µudí do poèítaèa.

Sage Symfonia Kadry tudzie¿ Mzdy je pekný nápad pre zamestnancov, ktorí komunikujú s programom P³atnik, ktorý sa èasto pou¾íva na vyhlásenie o sociálnom zabezpeèení. Tento program dostáva intuitívne do skupín, èo neznamená, ¾e ¾ena, ktorá ho pou¾íva, mô¾e zahàòa» bezplatné o¹etrenie v kalkulácii pracovného èasu, alebo plati» pre µudí. Musí neustále dohliada» na aktivity programu a aplikova» naò vhodné údaje.

Zoznam takých informácií, ako je pracovný èas alebo platové a daòové príspevky, tak len èistá matematika, zalo¾ená na systematike aj na zdokumentovaní èasu odpracovaného zamestnancom. Na urèenie platu a pracovného èasu sa zohµadòujú rôzne faktory: poèet odpracovaných hodín, èiastoèný úväzok, nároky na dovolenku, odpracované roky a mnoho ïal¹ieho. Ak je v spoloènosti niekoµko stoviek zamestnancov, z ktorých v¹etky majú v zmluve mierne odli¹né ustanovenia, potom potrebujete naozaj veµkú hlavu - alebo pracovný poèítaèový program - ktorý vypoèíta vý¹ku príspevku a zaplatí zamestnanca. Programy ako Sage Symfonia sú veµmi èasto pou¾ívané vo veµkých spoloènostiach, v ktorých je viac ako tucet µudí. Potom je potrebné systematizova» funkciu a mzdovú funkciu a pri výpoète týchto my¹lienok je veµmi intenzívne riziko chýb. V úspechu pou¾ívania poèítaèového programu je úlohou zamestnanca µudských zdrojov iba dôsledné, presné zadávanie údajov na platforme, na ktorej program presne urèuje vý¹ku dávok.