Hotovostny register

Je to v na¹om - a nielen v Poµsku - nadobudnutie v¹etkých vecí pre fi¹kálnu sumu - povinnos». Ka¾dá, dokonca aj najmen¹ia transakcia, musí by» zaplatená za daòovú sumu, preto¾e z nej musí by» zaplatená DPH.

Keï sme si kúpi» pokladnicu uzavrie» obchod, nákup je predmetom zvlá¹tnu slu¾bu, èo je povinnos», aby ste mohli hra» na¹e peniaze zále¾itos»ou. Pokladne v Krakove bytu je to, èo dostanete ka¾dých registrov zariadenie je najvhodnej¹ie pre konkrétne odvetvie. & Nbsp; Je zamestnanci chceli & nbsp; & nbsp obchod a slu¾by & nbsp; sú vhodné pre poslednú, zmeni» vý¹ku DPH na mno¾stvo naprogramované, vstúpi príslu¹né ustanovenia, podµa ktorých je vý¹ka daòových zmien. Iba autorizovaný servis a mô¾u vykonáva» ¾iadne zmeny v priestore pokladnice.

Pokladnica je len be¾ným vybavením, ktoré mô¾e by» po¹kodené, a preto ka¾dý, kto vykonáva obchodnú alebo servisnú èinnos» a zaoberá sa hotovos»ou, musí pozna» pravidlá prevádzky so zlými hotovos»ami. Po¹kodená registraèná pokladòa musí vedie», ako µahko sa dá opravi», bez akéhokoµvek dôvodu, aký je poruchový stav a ako táto ¹koda prichádza k ïal¹iemu fungovaniu obchodu. Napríklad mô¾e by» tlaèiaròou, tak¾e na doklad je umiestnený iba text. Neúplný doklad, ktorý je teraz dôvodom pre daòový úrad, aby vydal mandát pre spoloènos», ktorá ho vydala!

Preto ak vidíme len po¹kodenie pokladnice, nemali by sme to opravi» samy. Po¹kodená registraèná pokladòa by mala by» doèasne vylúèená z práce obchodu a zozbieraná z ïal¹ej aktívnej registraènej pokladnice, zatiaµ èo ak nie je k dispozícii - zatvorte obchod, kým nebude zariadenie opravené. Vzhµadom na to, ¾e zlyhanie registraènej pokladne mô¾e bráni» práci celého obchodu, pokladnièné slu¾by fungujú mimoriadne µahko a pokú¹ajú sa odstraòova» chyby pravidelne alebo v najbli¾¹om mo¾nom èase. Preto po zistení akýchkoµvek chýb v prevádzke registraènej pokladne nie je dovolené opravi» samo o sebe - zavolajte servis a dohodnite si schôdzku pre servisného technika alebo, samozrejme, po vypnutí zabezpeèenia. Takéto konanie by sme mali vykona» èo najµah¹ie, aby bolo mo¾né rýchlo opravi» rozhodnutie a mô¾eme èerpa» z práce pokladne.