Gastronomicke vybavenie gliwice

V na¹ich domoch mô¾ete èasto nájs» profesionálne vybavenie pre stravovanie v re¹tauráciách. Príkladom mô¾u by» e¹te be¾nej¹ie krájaèe. V akom type uµahèujú ka¾dodennú pozíciu v kuchyni?

Viac èasuPou¾itie profesionálneho krájaèa výrazne skracuje èas prípravy jedál. Namiesto toho, aby ste museli reza» ka¾dý kúsok mäsa, syra alebo chleba, pou¾ite tento efektívny stroj. Vïaka nemu urobí ranné sendvièe dvakrát dlh¹ie ako vytvorenie daru v klasickej podobe. Príprava sendvièov pre celú rodinu uká¾e väè¹í dostupný výkon a nevy¾aduje viac ako niekoµko sekúnd.

presnos»Krájaèe vám umo¾nia jednoducho odstráni» zlo¾ky, ktoré potrebujete. Prípad je pravdepodobne krájaè, ktorý spôsobuje a reguluje hrúbku plátkov. Tak¾e zále¾í na na¹ej energii a potrebách, èi sa jedná o pokrmy, ktoré plánujeme reza» hrubým alebo tenkým. Táto presnos» ovplyvòuje aj estetiku riadu. U¾ ¾iadne nerovnomerne nakrájané, nevzhµadné sendvièe. Vïaka pou¾itiu nástroja na krájanie budú v¹etky materiály, ktoré sme vytvorili, vyzera» tak, ako by to urobil profesionálny ¹éfkuchár.

príchu»Existujú výrobky, ktoré sa rozrezávajú na kusy, ktoré nám niekedy spôsobujú veµa problémov. Tvrdý syr alebo niektoré druhy zeleniny èasto nedovolia, aby boli nakrájané na vysoké plátky. Pre mnohé jedlá chu» závisí od hrúbky ich zlo¾iek. To isté platí pre prípravu mäsa. Krájaèe budú krája» mäso podµa kosti do oveµa rýchlej¹ieho ¹týlu, ktorý je tie¾ výrazne výraznej¹í ako tradièné metódy. Èo je veµmi, mäso plátky na krájaè stráca oveµa menej vody, tak¾e je silné a dobré.

pohodlieMô¾eme reza» takmer v¹etky potravinové materiály: syr, mäso, klobásy, zeleninu. Vïaka tomu mô¾eme µahko pripravi» polievky, druhé jedlá a ¹aláty. Nebudeme musie» da» zlo¾ité no¾e na syry a mäso do tímov. Je rovnako µahké reza» tvrdú kos» a celozrnný koreò s krájateµom.