Gastronomicke priestory na prenajom v elbl g

Ka¾dý gastronomický dom je vystavený výzve pripravi» èas» mäsa pre veµké mno¾stvo µudí skôr alebo neskôr. Èasti by mali by» praktické ako také a vyrobené v èo najkrat¹om èase, aby sa predi¹lo strate chuti vyplývajúcej z dlhodobého skladovania.

Na¹»astie moderná technológia vyrie¹ila tento bod tým, ¾e ponúkla kuchárom mo¾nos» mechanického spracovania mäsa. Umiestnený vnútri no¾ov, rozrábanie mäsa zlep¹uje jeho ¹»avnatos» bez toho, aby sa stratila plnos» spôsobená tradièným zlomením. Umo¾òujú a zabraòujú drá¾kovaniu kvapalín, ktoré sa vykonávajú na zvý¹enie úrovne èistoty na pozadí pozície.Na trhu rozli¹ujeme dva typy chopperov, ktoré zdieµajú predov¹etkým pohon, výrobnú kapacitu a dostupné funkcie. Náklady na jednotlivé modely èasto závisia od pou¾itých materiálov, výrobcu a realizovaných rie¹ení.Ruèná rezaèka je vá¹ prístroj urèený predov¹etkým na domácu a malú gastronómiu. Svaly u¾ívateµa sú hnacou silou, ktorou kµuka umo¾òuje komponenty cez stroj. Vysokou hodnotou tohto typu príslu¹enstva je nízka obsadenos» priestoru a z dôvodu pomerne vysokých (od pribli¾ne 800 do 10 tisíc PLN, ceny mô¾u by» pre svojich u¾ívateµov nerentabilné. Výhodou je oveµa ni¾¹ia výrobná kapacita v prípade kolízie s ni¾¹ie uvedenou elektrickou frézou.Elektrický vrták je organizácia venovaná predov¹etkým v¹etkým stravovacím zariadeniam. Na rozdiel od rezacieho nástroja sa èepele kotúèa otáèajú pomocou motora.Vïaka vypnutiu kµuky a obmedzeniu úlohy vlo¾enia mäsa výrazne zvy¹uje kapacitu spracovania. Jediným obmedzením je metóda operátora (a¾ 400 kusov za hodinu. Tento typ zariadenia má veµa plochého, ako manuálneho ekvivalentu a vysoká miera (od pribli¾ne 2500 do dokonca desiatok alebo tak tisíc zlotých je neustále preká¾kou pri jeho pou¾ívaní doma.