Fiskalna tlaeiareo novitus vento

Fiskálne tlaèiarne Elzab sú nástroje pou¾ívané v skladoch. Vidia príjmy z maloobchodného predaja produktov. Pou¾ívanie tejto tlaèiarne má daò z príjmu a daòové priznanie k danej polo¾ke. Ak chcete tlaèiareò pou¾íva» v súlade so zákonom, je potrebné schválenie. Finanèná tlaèiareò nemô¾e zarába» peniaze bez pripojenia k poèítaèu, táto výhoda ju odli¹uje od pokladnice. Pova¾uje za príli¹ dôle¾ité zaregistrova» príjmy v poèítaèi a vydáva» ich tie¾.

https://fit-ray.eu/sk/

Táto tlaèiareò zvyèajne pou¾íva konektory RS-232 a USB. Na ovládanie tlaèiarne nie je potrebný program so schválením. Je k dispozícii na webovej stene & nbsp; výrobcu tlaèiarne. V súèasnosti modely fi¹kálnych tlaèiarní, ktoré majú povolenie na pôdu v poµskom ¹táte, pou¾ívajú port RS-232 ako hlavný komunikaèný port. Na druhej strane, USB porty sú umiestnené takým spôsobom, ¾e v prevádzkovom re¾ime by boli platné ako virtuálne sériové porty. Predajcovia, ktorí pou¾ívajú fiskálnu tlaèiareò, sú príli¹ úlohou robi» dennú fi¹kálnu správu. Tento prehµad sa ulo¾í do neopraviteµnej fiskálnej pamäte tlaèiarne. Fiskálna tlaèiareò je urèená na tlaèenie fi¹kálnych úètov pre veriacich v sklade aj na kontrolnom kotúèi. Kópie kotúèov sú urèené na archiváciu. Po predaji výrobku musí by» daòový doklad odovzdaný zákazníkovi. Kópie fiskálnych zoznamov je potrebné vykona» poèas 5 rokov od osoby, ktorá produkt predáva. Je mo¾né ulo¾i» kópie dokumentov umiestnených na webovej stránke do poèítaèa. Finanèná tlaèiareò je relatívne µahko pou¾iteµná. Informaèné pole je zahrnuté v ¹katuli tlaèiarne, ktorá na konci znázoròuje ¾enu, ako ju pou¾íva». Nevýhodou fi¹kálnych tlaèiarní je, ¾e vytlaèené potvrdenia nie sú kvalitné, preto¾e po krátkom èase sa z nich vytlaèí vytlaèené písmená. Spolu so zákonom ministra financií zo dòa 14. marca 2013 (Úradný vestník, bod 363 týkajúci sa registraèných pokladníc je potrebné vykonáva» technické kontroly finanèných zariadení minimálne ka¾dé 2 roky. Daòovníci s DPH mô¾u po¾iada» o zµavu na fiskálnej tlaèiarni.