Fi kalny hotovostny rozpoeet

V¹etkým podnikateµom skôr alebo neskôr príde bod, v ktorom bude potrebná daòová pokladòa pre blízku spoloènos». V súèasnosti je v¹ak skutoènos», alebo je okam¾ite pripravená na dosiahnutie cieµa?Teraz nie, mal by ho nain¹talova» ako prvý. In¹talácia finanènej in¹titúcie nie je taká »a¾ká, myslím si, ¾e v¹etci ju budú môc» po preèítaní tohto dokumentu zvládnu».

Èo by mal zaèa»?Prvým krokom je, samozrejme, kúpi» po¹tovú pokladniènú pokladnicu. Bolo by skvelé, keby sme to dosiahli takmer o 3-5 tý¾dòov skôr, dovoµuje nám to vlo¾i» údaje pomocou tohto nástroja rovno. Èas, ktorý venujeme tréningu s kapustou v nefajèiarskom poriadku, nám pomô¾e v na¹ich ïal¹ích aktivitách a u¹etrí veµa nervov, nehovoriac o nervy na¹ich u¾ívateµov.Ak sa u¾ dozviete o poµskej pokladnici, mali by ste to oznámi» príslu¹nému daòovému úradu jeden deò pred plánovanou fi¹kalizáciou pokladne.V¹imnite si to isté silné, tak napí¹te ruène.Po zadaní takéhoto vyhlásenia by mal by» spustený fi¹kálny modul. Mô¾ete to samozrejme robi» skôr, ale nikdy nemô¾eme s poslednou èinnos»ou opomenú».Táto pomoc poskytuje autorizovaná pokladòa. Pri vykonávaní slu¾by servisný technik tie¾ vyplní slu¾obnú knihu, navy¹e mno¾stvo je zapeèatené tesnením olova s bodom servisného technika.Po spustení fi¹kálneho modulu do 7 dní vyplòte a odo¹lite ïal¹í materiál do vlastného daòového úradu. Potom je tu vytlaèené "Oznámenie daòových poplatníkov o mieste in¹talácie fondu." Takýto materiál poskytuje bezplatný servisný technik vo fiskálnom termíne. Na papieri zadajte v¹etky informácie o va¹om mene ao pokladni - sériové èíslo, jedineèné, uveïte miesto in¹talácie a dátum fiskalizácie a úèelu.Stojí za to, ¾e zodpovednos» za predlo¾enie takéhoto dokumentu nesie daòovník. Odporúèame a uchovávame získané kópie dokumentu.Po "vyúètovaní" pokladnice vydá daòový úrad tretie èíslo - registraèné èíslo. Èíslo, ktoré sa vz»ahuje na mno¾stvo, vytvorí napríklad vodotesný znaèkovaè. Okrem toho sa do be¾nej po¹ty zapisuje do servisnej kni¾ky. Takéto èíslo sa zvyèajne vydáva v èase podania daòových dokladov o daòovej úprave, niekedy ju mô¾ete kúpi» nad písmenom.Va¹a práca vykonaná webom je mimoriadne dôle¾itá. Je povinnos»ou ka¾dého obèana ulo¾i» ho na mieste, kde sa pou¾íva pokladòa.