Estonsky prekladateu

Prekladateµská slu¾ba mô¾e by» u¾itoèná pre ka¾dého z nás. Ak budeme pamäta» na prácu v zahranièí alebo kúpime auto zo zahranièia, alebo ak sa stane nehoda v zahranièí, budeme nútení vyu¾i» tlmoèníka s úplnou odvahou. Túto pomoc budeme potrebova» aj vtedy, ak budeme ma» ¹túdium v zahranièí alebo cez ¹tudentskú výmenu.

Poµský anglický prekladateµ mô¾e by» autorizovaný prekladateµom, tam je takzvaný riadny prekladateµ, t. J. Bez práva preklada» overené texty.V súèasnosti je prekladateµ povinný zlo¾i» skú¹ku a a¾ potom dostane zápis do zoznamu súdnych prekladateµov vedených ministerstvom spravodlivosti. To znamená, ¾e sta» sa prísnym prekladateµom nie je správnym diplomom, ktorý by absolvoval vy¹¹ie ¹túdium. A¾ donedávna staèilo, aby v Poµsku predlo¾ilo ¾iados» o text na zozname súdnych prekladateµov bez toho, aby musel absolvova» skú¹ku.V¹etky ¾eny, ktoré vyu¾ívajú právo prelo¾eného prekladateµa, budú môc» vykonáva» prekladateµské slu¾by v¹etkých oficiálnych dokladov alebo tie, ktoré plánujeme zavies» v kancelárii, súde, nemocnici a iných typoch práce. Prekladateµ má èasto ¹pecializáciu, preto¾e ¹pecifiká právnych prekladov, iných lekárskych alebo technických, sú odli¹né. Prekladateµ s kvalifikáciou prelo¾eného prekladateµa mô¾e by» prekladateµom poèas svadby alebo poèas rozhovorov s príbuzným v mysli súdneho znalca. Trestný tlmoèník mô¾e sprevádza» aj pri uzatváraní zmluvy s notárom alebo v nových situáciách, ako je tento, èasto spojený s doménou, ktorá je dôkazom podnikania.Anglický prekladateµ, ktorý nemá právomoc prelo¾eného prekladateµa, nebude schopný vykona» oficiálny úradný preklad, ale mô¾e by» tie¾ priateµský aj v iných situáciách, a to bez ohµadu na to, kde nie je potrebné oficiálne certifikova» a overi» preklad.zdroj: