Einske kapustove jedla

Keï sa kvalifikujete na domáce zviera, musíme ma» naozaj veµkú úlohu. V zadnej èasti, ka¾dý maznáèik potrebuje neustálu kontrolu a citlivos». Mô¾eme ho v¹ak µahko poskytnú».

Ka¾dý z nás musí pravidelne jes» rôzne jedlá. To je jedna vec so zvieratami. Postarajme sa preto o zdravú stravu ná¹ho domáceho maznáèika. Kúpme pre neho tú správnu karmu, ktorá mu dá veµkú energiu. Vïaka tomu bude ma» poµské zviera v¾dy mo¾nos» hra». Poïme tie¾ urobi» pet pi» vodu. Polo¾me ju do dennej nádoby a ulo¾íme ju na verejné miesto. Aj keï poskytneme ná¹mu maznáèikovi správne vyvá¾enú stravu, mô¾e kedykoµvek ochorie. Èo robi»? Samozrejme, mali by ste ís» so svojím miláèikom na správneho lekára. A kedy si vybra» veterinára? Pozrime sa na pamiatku rôznych µudí. Mô¾eme sa opýta» va¹ich príbuzných, ktorí sú so svojimi blízkymi zvieratami. Vïaka tomu budeme aj naïalej tvrdi», ¾e chceme profesionálneho a praktického lekára, ktorý poskytne ná¹mu maznáèikovi nále¾itú starostlivos». Nechajme tie¾ v¹etkých, aby chceli zábavu. Preto poïme do miestneho obchodu so zvieratami a kúpime si nové doplnky. Gumová kos» urèite zaistí na¹u psiu hru na dlhú dobu. Av¹ak, ak sme vlastníkom maèky, nasadíme my¹ v tvare my¹i.

Nezanechávame vlastné domáce zvieratá! Potrebujú na¹u neustálu pozornos» a lásku. Dovoµte nám preto, aby sme im zabezpeèili príjemné naplnenie ïal¹ích atrakcií. Vïaka tomu nám na¹i miláèikovia urèite vrátia dobré správanie a nehu.