Ecoli a neplodnos

Neplodnos» je stále obrovská dráma pre páry, ktoré hµadajú die»a. Vytvorenie ich najdlh¹ieho sna, alebo tú¾ba ma» deti, je nemo¾né. Táto fáza mô¾e ma» vplyv na informácie v klube zle. Preto aj napriek »a¾kostiam stojí za to pripomenú» boj za prístup tejto témy. Dôvody neplodnosti pravdepodobne ¾ijú veµa a len dobrá diagnostika dá odpoveï na to, èi pár hµadajúci die»a je príle¾itos»ou na prekonanie tohto umenia.

Diagnóza neplodnosti sa otvára s lekárskou anamnézou, ktorú lekár vykonáva s párom, ktorý hµadá die»a. Je to dôle¾ité potom, preto¾e problém neplodnosti sa týka ¾ien, ako aj klientov. Poèas pohovoru sa ¹pecialista pýta na mnoho otázok, vrátane intímnych. Lekár sa okrem iného spýta o spôsobe ¾ivota, chorobách a pou¾ívaných liekoch. Aby sme sa pripravili na takýto rozhovor, stojí za to zisti», èi va¹i rodièia alebo starí rodièia boli podobnými problémami a èi sme stratili ïal¹ie choroby, ako napríklad cukrovku. Keï lekár zozbiera v¹etky potrebné informácie, rozhodne o vykonaní vhodných testov. Stojí za to zdôrazni», ¾e je to èlovek, ktorý by mal podstúpi» diagnostiku, preto¾e neplodnos» je oveµa rýchlej¹ia. Staèí urobi» závereèný test spermy. Jeho výrobky mô¾u objavi» pár 24 hodín po teste. Prvé svadobné obdobie je urèi» úroveò hormónov, ktoré vykonávajú v procese reprodukcie. Tento test sa zvyèajne vykonáva ráno, preto¾e pacient musí by» nalaèno. Jeho úèinok zavádza ¹pecialista, ktorý spolu s párom rozhoduje ïalej. Súèasné ¹tádium sa výnimoène vykonáva u mu¾ov, keï analýza spermy nevykazovala ¾iadne abnormality. Ïal¹í krok je postavi» zobrazovacie testy v osobe. Ich smer je hodnoti» pravidelnos» reprodukèných orgánov. Je to posledný mimoriadne dôle¾itý úspech, keï ¾ena podstúpila predchádzajúcu operáciu.

Mnohí odborníci èasto odporúèajú, aby ¾eny sledovali cyklus pred navrhnutím rôznych typov výskumu. ®e jeho starostlivos» mô¾e výrazne písa» o povahe problémov s neplodnos»ou.