Deregulacia povolania prekladateuov

Typicky, pou¾íva» frázu tlmoènícku mu simultánne prekladové pamäte, ktorý je implementovaný v konkrétnom zvukovo izolovanej kabíne, ak sú tieto po sebe idúcich tlmoèenie, preklad textu, ktorý urèuje osobu, ktorá sa nachádza hneï vedµa tlmoèníka. Mnoho ¾ien si v¹ak uvedomuje dobrodru¾stvo posledných, ¾e existujú aj iné, veµmi populárne typy prekladov. V tom èase sú okrem iného takzvaným ¹epotom, spojením alebo prekladom. Èo ukazujú typy prekladov, ktoré prezentujem? ©eptaný preklad, t.j. ¹epot je ¹pecifický typ prekladu, ktorý sa spoèíva v ¹eptaní vety klientovi po vyslovení slov, ktoré hovorí reèník. Existuje teda vá¾ne druh prekladu, ktoré by mohli by» veµmi µahko naru¹ená akýmkoµvek ïal¹ích zvukov, a mô¾u sa u¾íva» len v malých poètoch µudí. Zvyèajne sa stretáva v mieste, kde iba osoba pri príchode nerozumie jazyku, ktorému hovorí reèník. Tento typ prekladu je veµmi neprijateµný prekladateµmi, preto¾e chce nielen bezprecedentnú prípravu a rozdeliteµnos» pozornosti. Pre tlmoèníka, ktorý ¹epta slovo slovom klientovi, mô¾e sám utopi» sám.Spojenie je jedineèný typ po sebe idúcej interpretácie, ktorá je zalo¾ená na výcviku výrokov po vety. Prijíma sa vo formulároch, keï prekladateµ nie je schopný pripravi» poznámky z pripomienok reèníka, alebo keï presný preklad pojmu je veµmi dôle¾itý. Tento prekladový model je zvyèajne usporiadaný v poradí, v akom sú èasti stroja prelo¾ené. Spojenie je tie¾ zrejmé ako sociálny preklad. Preklad jazyka je kombinácia prekladu a prekladu. Spoèíva v preklade textu vytvoreného pre reè, av¹ak »a¾kosti sa poèítajú s tým, ¾e prezentácia nedostáva text vopred, tak¾e musíte zapoèíta» v¹etky oèi naraz, keï ich robíte, a vráti» ich spä». Tieto typy prekladov sa najèastej¹ie uvádzajú na súde, nie je divu, ¾e sú súèas»ou testu prekladateµa.