Daoove vysporiadanie v zahraniei

Tieto zmeny a doplnenia zákona o DPH, ktorý zaèal plati» od januára 2015, zaviedli potrebu vykona» zúètovanie prostredníctvom pou¾ívania pokladníc medzi následnými skupinami podnikateµov. A hoci niektorí podnikatelia stále odstúpia od povinnosti vydáva» potvrdenia, spoloènosti, ktoré ponúkajú svoje slu¾by jednému klientovi, sú povinné uhradi» práce pomocou registraèných pokladní.

Kto musí by» fi¹kálny pokladòa?Finanèné prostriedky sú potrebné v & nbsp; spoloènostiach, ktoré posielajú na¹u energiu jednotlivcom (B2C. Spoloènosti, ktorých roèný obrat nepresahuje sumu 20 tisíc PLN netto, v¹ak nemajú povinnos» vydáva» daòové príjmy. Pri zmenách, ak podnikateµ zaèína pracova» v priebehu fi¹kálneho roka, vzniká povinnos» ma» registraènú pokladnicu, keï obrat prekroèí 20 000 PLN. Stále existuje zoznam èinností, ktoré nepodliehajú potrebe vydáva» potvrdenia vytlaèené pokladòou.

Pomoc a ciele v kombinácii s registrami pokladnice.Predtým ako podnikateµ zaène pou¾íva» pokladnicu, musí túto skutoènos» oznámi» svojmu vlastnému daòovému úradu spolu s adresou, na ktorej sa bude hra» pokladòa. Spolu s týmito dokladmi musíte vráti» originálny doklad o kúpe pokladnice a osvedèenie potvrdzujúce, ¾e zakúpená pokladòa spåòa technické a funkèné po¾iadavky - známe v zákone o DPH. Formálne po¾iadavky, ktoré musia by» splnené pred zaèatím pou¾ívania pokladnice, súvisia s úµavou, ktorá je platná na kúpu pokladnice. Oslobodenie týkajúce sa nákupu pokladne dosahuje a¾ 90% nákupných nákladov pokladne, av¹ak nie je ïaleko od 700 PLN. Pokladník musí uvies» aj pravidelnú slu¾bu v povolených miestach, ale údr¾ba pokladne nemô¾e trva» menej ako ka¾dých 25 mesiacov. Roz¹írenie tejto úrovne mô¾e spôsobi» potrebu vráti» zµavu z nákupu pokladnice.

Ma» pokladòa je viac ako potreba vydáva» originálne potvrdenia zákazníkom a uklada» kópie príjmov na 2 roky, oèakávajúc od konca úètovného roka, v ktorom boli odovzdané. Pokladník musí stále tlaèi» pravidelné správy - denne, tý¾denne a mesaène - vytvárané pokladòou.