Civilny rozvod a sviatosti

https://c-minax.eu/sk/

Ka¾doroène sa prijímajú rozluky na tisíce sobá¹ov, bez toho, aby sa sna¾ili zachráni» vz»ah. Keï zaplatíme, ¾e nás niè viac nespája, vyberieme pohodlnú cestu, ktorá je rozvodom po dohode strán. V¹etko sa mô¾e uskutoèni» do pol hodiny, navy¹e máme slobodnú hodnotu a mô¾eme sa vráti» na trh. Najviac rozvodov je na hlavách, ktorých man¾elstvo je o nieèo star¹ie ako pä» rokov. Problémom je posledný problém, ¾e sa nezaoberáme ka¾dodenným ¾ivotom, na ktorý sa chceme spoµahnú» s ïal¹ou osobou. Mali by sme sa stretnú», ale v èasti svojej cesty, vypracovaním kompromisu, ktorý je u¾itoèný v ka¾dom ohµade.Sú rastúce problémy v ¹táte, ale musia ís» na rozvod? Samozrejme, ¾e nie. Rodinné poradenstvo je zmysel, kde nájdeme slu¾bu, ktorá tie¾ významne odpovedá na otázky, ktoré nás ob»a¾ujú. Terapeut zatiaµ èo plne úlohu sprostredkovateµa, ktorý bude hovori» s nami, navrhnú» a vyvinú» boj o to, èo sa spojil. Najèastej¹ou príèinou na¹ich neúspechov sú komunikaèné problémy, ktoré pôsobia rozdielnym potrebám partnerov v my¹lienkach pohlavia, plytvanie peniazmi a uèi» deti. Nie je to bez úlohy a neustále nevieme druhú èas». V tomto prípade dochádza k nekompatibilite znakov.Alebo skôr, nev¹imli sme si takéto správanie, ktoré nás trápia a frustrujú dnes, alebo èi vznikli poèas spoloèného prirodzene. Ako µudia stále menia a ¹týl a závisia od tohto procesu, a niekedy na¹e srdce voèi partnerovi jednoducho priná¹a koniec strateného dôvery. V Poµsku bohu¾iaµ stále existujú stereotypy, ktoré vedú k tomu, ¾e svadobná terapia je hanba a krása neprirodzená, ale nemô¾eme nám pomôc». Tak¾e tam je zlý kruh, ktorý zvyèajne skrýva svoje vlastné finále v rozvodovej miestnosti.