Chyba vo fi kalnom pokladnici 95

Za to stojí za to, èo predstavuje servis kancelárskej pokladne: fi¹kalizácia pokladne, potrebné technické kontroly, v¹etky opravy vzniknuté poèas záruènej lehoty a po uplynutí záruènej lehoty, ako aj potrebné údr¾bárske práce. Okrem toho je agentom pokladnièných slu¾ieb zodpovedný za vstupy do servisného èítania a deklaruje daòové zúètovanie pre USA.

Registraèné pokladne predaja predávajú dodatoèné slu¾by svojim spotrebiteµom: ¹kolenia z úrovne pokladnièných slu¾ieb a dodatoène slu¾ba v be¾nom programovaní obchodných mien a sadzieb PTU.

Pri nevyhnutných technických kontrolách vykonáva servisný technik tieto èinnosti:- posúdi» súèasný stav plomb alebo hotovos» svoj súhlas s ustanovením servisné práce a dokumentaèné slu¾by- kontroluje program pokladnice, jej verziu, spoluprácu s údajmi v pracovnej a servisnej dokumentácii pokladníka,- kontroluje správnos» operácie pokladnice, najmä v oblasti vydávania daòových dokladov,- vyhodnocuje stav pokladne, fiskálnej pamäte, základnej dosky a fi¹kálneho modulu ako pre spoluprácu so stavebnými dokumentmi,- kontroluje správnos» spotrebného displeja,- výsledok preskúmania spolu s výhradami poskytuje servisnú prácu.

sviatok1. Nevyhnutné technické preskúmanie si vy¾aduje postavenie a keï pou¾ívateµ pokladnice pozastavil svoju energiu, to znamená z ka¾dého dôvodu, ¾e zastavil zaznamenávanie obratu vo vý¹ke fi¹kálnej sumy, v¹ak nepripísal pokladnicu.2. Poèas obdobia technickej prehliadky sa posudzujú stavebné komponenty pokladnice, ktoré sú zodpovedné za registráciu nákupov a ktorých nesprávna prevádzka by mohla ovplyvni» zlý výpoèet daní. Z tohto dôvodu servisný technik poèas prehliadky nehµadá chyby, ktoré sa dostanú do prevádzky pokladnice, ani nekontroluje, èi iné prvky zariadenia, napr. Mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie - fungujú dobre. Samozrejme, ¾e zákazník mô¾e po¾iada» technika, aby skontroloval stav pokladnice a zmenil po¹kodené polo¾ky, ale funkcie sa budú vykonáva» aj mimo technickej kontroly.