Certifikovane kolenie

V podmienkach vysokého zneèistenia ovzdu¹ia a / alebo nasýtené obsah ohrozuje epidémia je Brani zariadenie a in¹talácia rie¹enia, ktoré spåòajú ¹tandardy dát v predpisoch platných na námestí v celej EÚ ATEX certifikované, tj Výbu¹niny atmosfér.

In¹talácia ATEX "atex installation" - právne predpisyPovinnos» zavies» certifikáciu a potrebu pou¾íva» certifikované nástroje v oblastiach (podnikoch vystavených riziku výbuchu bola zavedená smernicou EÚ è. 94/9 / ES.Predpisy vo veµkostiach odolných voèi výbuchu sa vz»ahujú na v¹etky elektrické a technické zariadenia a v¹etky zariadenia na ochranu proti výbuchu pou¾ívané v námornej, pozemnej a podzemnej prevádzke.

Zariadenie, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEXSmernica sa vz»ahuje na v¹etky stroje, prístroje a ovládacie prvky, ktoré prechádzajú v potenciálne výbu¹nom prostredí. V skutoènosti ka¾dé jedlo, ktoré sa v týchto zónach stretáva, by malo ma» príslu¹né certifikáty, rovnako ako celá in¹talácia ATEX by mala spåòa» po¾iadavky na informácie.V rámci smernice boli nástroje a zariadenia, na ktoré sa certifikácia vz»ahuje, rozdelené na dve skupiny. Prvá zahàòa zariadenia pou¾ívané v banskom priemysle (bane, väè¹ina druhého v¹etkých nových zariadení. Ïalej sú tu najmä zariadenia ATEX bez prachu, napríklad v drevospracujúcom priemysle a vo v¹etkých filtroch, pobytoch a bezpeènostných príslu¹enstvách, ktoré sa hrajú v pra¹nom prostredí.

Ka¾dý projekt je nová in¹talácia ATEX v oblastiach ohrozených explóziou, spoloène sa práva zavedené touto smernicou, by mal by» pripravený spoloène s chodom základy toho, èo podnikanie je vedený, aby sa minimalizovalo riziko výbuchu a zvý¹i» rozsah bezpeènos» na¹ich hostí a zariadení (a na ¾ivotné prostredie vytváranie podmienok vysoká nasýtenos» nebezpeènými látkami.