Cateringova technologia s testami spotrebiteuskeho servisu

Smernica ATEX, nazývaná aj Smernicou o novom odchode, je skutoènos»ou, ktorej hlavným zámerom je aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov Európskej únie vo veµkosti ochranných systémov a zariadení, ktoré sa pou¾ívajú v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu metánu a uhlia.

Smernica definuje predov¹etkým hlavné bezpeènostné po¾iadavky, ¹iroké oblasti výrobkov, ako aj metódy preukazovania zhody s be¾nými bezpeènostnými po¾iadavkami.Dôle¾itú úlohu v smernici zohrávajú európske normy, ktoré podrobne opisujú technické metódy preukazovania spolupráce s bezpeènostnými výhradami. Spolu s odporúèaním, ¾e výrobok je vhodný s hodnotou, sa predpokladá jeho súlad s be¾nými bezpeènostnými po¾iadavkami.Spoloèné po¾iadavky na atex pre zariadenia a ochranné metódy poskytované v potenciálne výbu¹ných oblastiach sú vybrané v prílohe II k smernici. Reè je o v¹eobecných po¾iadavkách, výbere materiálov, plánovaní a forme, potenciálnych zdrojoch zapálenia, nebezpeèenstvách vyplývajúcich z vonkaj¹ích vplyvov, po¾iadavkách na bezpeènostné zariadenia a integrácii po¾iadaviek zabezpeèujúcich bezpeènos» systému.Spolu s odporúèaniami musí výrobca pamäta» na to, aby zabránil vzniku výbu¹nej atmosféry pomocou nástrojov a ochranných systémov, aby sa zabránilo vznieteniu výbu¹nej atmosféry, aby sa zabránilo výbuchu alebo aby sa obmedzil výbuch.Zariadenia a ochranné systémy by mali by» skutoène navrhnuté tak, aby sa zabránilo mo¾nosti výbuchu. Mali by predstavova» technické vedomosti plánované s vedou. Mno¾stvá a podzostavy zariadení musia tie¾ pracova» stabilne av súlade s pokynmi výrobcu.Ka¾dé zariadenie, obranný systém a prístroj by mali by» oznaèené znaèkou CE.Materiály pou¾ité na in¹taláciu zariadení alebo ochranných systémov nesmú by» horµavé. Medzi nimi a poèasím nie je mo¾né prija» ¾iadne reakcie, ktoré by mohli pritiahnu» potenciálnu explóziu.Zariadenia a ochranné systémy nesmú spôsobi» po¹kodenie alebo iné zranenie. Musia zabezpeèi», aby v produkte, v ktorom sú vyrobené, nevznikli pre veµké horúèky a ¾iarenie. Nemô¾u vykonáva» elektrické nebezpeèenstvo a nemô¾u obsahova» nebezpeèné situácie.