C piekovy dopravnik 850

©nekové dopravníky, tie¾ nazývané dopravníky, sú be¾ne pou¾ívané nástroje na prepravu a dávkovanie sypkých materiálov. Nájdeme ich prakticky vo v¹etkých domoch vyrábajúcich suché zmesi, ale nielen. Miestami, kde kàmidlá nájdu cieµ, sú stra¹ne viac a nie v¹etky z nich mô¾u by» nahradené.

Podávaè skrutiek je zariadenie, ktoré zabezpeèuje dopravu rôznych prachov, od veµmi obmedzených po zrná s veµkým granulovaním. Vïaka tomu je jeho pou¾itie veµmi vysoké. Ïal¹ou výhodou tohto rie¹enia je skutoènos», ¾e transport týchto prachov mô¾e prebieha» aj vo veµkosti, keï a z akéhokoµvek uhla.

Existuje rozdelenie ¹nekových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Prvý z nich je posudzovaný väè¹ím rozmerom a v dôsledku toho vy¹¹ou úèinnos»ou. Pokiaµ ide o ¾µabové dopravníky, ich veµkou výhodou je skutoènos», ¾e umo¾nia prístup na dopravník lavièov, èo je zase nevyhnutné vo forme, keï chceme riadi» dopravnú cestu.

Pri navrhovaní skrutkových dopravníkov sa stará o ka¾dú hodinovú úèinnos». Správne vybrané výrobky a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» a spoµahlivos» aj pri manipulácii s »a¾kými abrazívnymi materiálmi.

Je dôle¾ité, aby sa skrutkové dopravníky vyrábali zvyèajne podµa osobitných pokynov zákazníka. Dôle¾itá je najmä då¾ka a priemer zariadenia, ako aj poloha vstupu a výstupu a urèenie uhla sklonu. Èasto sú spevnené podávaèe vyhotovené z dôvodu pozície organizácie v obzvlá¹» »a¾kých podmienkach.

Záujemcom je otvorená ¹kála oblastí, v ktorých sa mô¾e podávaè pou¾íva». Mô¾u sa tie¾ nachádza» v betonáròach, v blízkosti vykurovacích pecí, ako aj v potravinárskom sektore. Veµmi èasto sa pou¾ívajú pri spracovávaní obilia, èo je dôkazom ich vetrania alebo samotného èistenia. Snehové kàmidlá tie¾ radi dostanú chovateµov, ktorí mie¹ajú a usmeròujú suché krmivo pre zvieratá.