Bitter seed banka

Semenná banka (spermie je oblas», v ktorej sa skladá sperma darcov. Musia vytvori» ¹pecifické kritériá. Po prvé, ich spermie by mali ma» správne mno¾stvo spermií (minimálne 40 miliónov na 1 mm s dostatoène vysokou pohyblivos»ou. Darca vy¾aduje, aby bol v µahkom fyzickom stave, a¾ do veku 35 rokov, aby nemal ¾iadne genetické ochorenie.

Money AmuletMoney Amulet -

Okrem toho sa hodnotí jej vývoj, farba tela, farba oèí a chåpkov a èo je dobré vzdelávanie (minimálne priemery. Podµa práva EÚ je spermie smerované bezplatne. Iba kompenzácia vzniknutých nákladov je napríklad zaplatená (max. 700 PLN.Prvým kvalifikaèným hodom darcu je spoµahlivý rozhovor, poèas ktorého je polo¾ený niekoµko otázok o jeho sexuálnom úmysle, predchádzajúcich chybách a rodinnej kvalite. Neskôr sa jeho porá¾ky testujú na mieste kontroly, èi je nosièom infekèných chorôb (napr. HIV, odoberie spermiu a tampón z moèovej trubice. Ak je splnená ka¾dá podmienka, darovaná spermia dosiahne polovicu roka spermie. A¾ po uplynutí posledného obdobia sa vytvoria nové otázky, na základe ktorých sa spermia smeruje k daným postupom. Darca musí podpísa» zmluvu s bankou - klinika musí venova» plnú pozornos» správnemu ulo¾eniu spermy. V regióne je prax darovania spermií stále málo známa, preto materiál vôbec nie je znièený.Ak chcete pou¾íva» banku teoreticky, pravdepodobne nejaké. Ale na základe poµského práva nemô¾u osamelí µudia získa» zo slu¾ieb spermie (die»a musí by» staré a matka na veµkosti. Najèastej¹ie klientmi takýchto kliník sú sterilné páry a páni, ktorí nesú genetické choroby, ktoré nechcú vyjadrova» svojim potomkom.