Bezpeene odstranenie zariadenia z akehokouvek dovodu

Vá¾ne zlyhania v priemysle majú veµmi dôle¾ité riziko pre zamestnancov, majetok alebo ¾ivotné prostredie. Po¹kodený stroj mô¾e vies» k veµmi drahému po¹kodeniu, prestojom pri práci alebo nebezpeèným koncom nehody. Z bezpeènostných dôvodov musia by» strojové zariadenia certifikované poèas ka¾dej èinnosti vy¾adujúcej pou¾itie akéhokoµvek profesionálneho vybavenia.

Získanie príslu¹ného certifikátu zaruèuje, ¾e in¹titúcia je podµa mo¾nosti bezpeèná. Príslu¹né riadenie stroja prestáva vytvára» dokument potvrdzujúci jeho spoµahlivos». Certifikované zariadenie dáva µuïom signál, ¾e èasti strojov so zdravým osvedèením sú bezpeèné (ak sa pou¾ívajú v súlade s pokynmi a zamý¹µaným pou¾itím. Certifikáciu strojov by mali vykonáva» odborné a autorizované pracoviská. Získanie osvedèenia o bezpeènosti stroja znamená, ¾e jeho vlastník alebo výrobca zní¾i zodpovednos» v dôsledku zdokumentovaných bezpeènostných noriem, menej skrytých chýb a obratov poèas záruènej doby, ni¾¹ieho rizika nehôd, ktoré by mohli vies» k nehode a e¹te väè¹ej konkurencieschopnosti (dokument je mimoriadne ziskovým obchodným argumentom. Certifikácia strojov v¾dy vychádza z najvy¹¹ích ¹tandardov. Poèas tohto mechanizmu sa dodr¾iavajú dôkladné normy. Certifikaèná organizácia si nemô¾e dovoli» nedbalos» alebo nedostatky. Certifikácia strojov je proces, ktorého realizácia spoèíva v overení bezpeènosti pou¾ívania stroja, hµadaní mo¾ných závad alebo stanovovaní noriem pre bezpeèné pou¾ívanie. Po procese certifikácie je vybudovaná dokumentácia potvrdzujúca kvalitu certifikovaného stroja. Stroj s certifikátom poskytuje záruku, ¾e poèas jeho pou¾ívania neskonèí v nepredvídaných udalostiach, ktoré majú veµmi negatívne produkty pre µudí a ¾ivotné prostredie. Certifikácia strojov je urèite veµa jednoduchých investícií, ktoré s obdobím mo¾no realizova» so záujmom.