Bezdrotova pokladnica

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má fi¹kálnu registraènú pokladòu v spoloènosti, ktorá je blízko pri sebe, zápasí s inými problémami na dennej báze, ktoré mô¾u generova» aj pokrmy. Registraèné pokladnice, podobne ako v¹etky poèítaèové zariadenia, nie sú nezávislé od funkcií a niekedy sa pokazia. Nie vlastník firmy vie, ¾e v ka¾dej polo¾ke, v ktorej sú záznamy vedené prostredníctvom pokladnice, by mala obsahova» ïal¹ie takéto zariadenie - teraz v prípade zlyhania základného.

Nedostatok zálo¾nej pokladnice pri predaji tovaru alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií daòovým úradom, preto¾e to zabráni tomu, aby sa predajný list v hlavnej sezóne rozpadol. Dokumenty ulo¾ené spolu s registraènou pokladnicou by mali obsahova» servisnú kni¾ku fi¹kálnej pokladnice. Zoznam obsahuje nielen v¹etky opravy zariadenia, ale aj informácie o fi¹kácii pokladnice alebo o zmenách v jej my¹lienkach. V servisnej pozícii sa zadáva jedineèné èíslo, ktoré daòovému úradu pridelí daòový úrad, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa hotovos» prijíma. V¹etky tieto rady sú potrebné v prípade kontrol z daòového úradu. Akákoµvek zmena v mysli pokladnice a jej opravy je v súlade s úlohami ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by si v¹etci podnikatelia, ktorí pou¾ívajú registraèné pokladne, mali pamäta» na podpísanú zmluvu. Èo je vysoko - mali by ste informova» daòový úrad o akejkoµvek zmene slu¾by pokladníka. Predaj v registraèných pokladniach by sa mal vykonáva» priebe¾ne, tak¾e ak je pokladnica plná, musíte pamä» vymeni» za novú, ktorá má súèasne odèítanie pamäte. Je pravdepodobné, ¾e èítanie pamäte registraènej pokladnice bude - aj keï je opravené, ale len a oprávnenou osobou. Okrem toho musí by» prevádzkovaný v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z èítania fi¹kálnej pokladnice sa zostaví príslu¹ný protokol, z ktorého jedna kópia prechádza na daòový úrad a druhá na podnikateµa. Túto správu musí uchováva» spolu s ïal¹ími dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho chyba mô¾e vies» k ulo¾eniu pokuty úradom.