Balenie potravin

Obaly sa pou¾ívajú predov¹etkým na skladovanie potravín a ich ochranu pred po¹kodením, a to ich sila, ako napríklad vákuové baliace vrecia alebo ¹peciálne nádoby.

Vrecia sa odovzdávajú zváraèom, èím sa zabezpeèí, ¾e takto skladované potraviny si zachovajú èerstvos» po dlhú dobu a ich skladovateµnos» sa výrazne roz¹íri. Okrem toho sú takéto balenia odolné voèi trhlinám a sú vysoko vzduchotesné. Sú pripravené zo správnych materiálov, ktoré nemenia chu» ani vlastnosti skladovaných potravinových výrobkov. Z vákuového obalu je mo¾né rozlí¹i» jeden vak a vrecká s viacerými ziskami.V èasopisoch a èasopisoch pre potraviny sa zvyèajne odporúèa jednorazové balenie s rôznou hrúbkou, v ktorej sa uchovávajú úèinky ako syr, údené mäso, klobása a predov¹etkým ryby a telo. Pou¾itie takýchto vakov je mo¾né len vtedy, ak máte vákuový baliaci stroj, ktorý nasáva vzduch a utesòuje ¹vy. Celý proces vyzerá nasledovne: z rolky by sa mala oddeli» èas» vrecka v normálnej veµkosti pre daný produkt, ktorý sa zozbiera z jednej strany, vlo¾í sa do neho jedlo a potom sa zozbiera nová stránka. Takéto nástroje sa vyrábajú nielen pre potreby potravinárskeho priemyslu, ale aj pre domácnosti.Opakovane pou¾iteµné obaly, na rozdiel od jednorazových plechoviek, ktoré sa nedajú opätovne pou¾i», mô¾u by» pou¾ité a¾ pä»desiatkrát. Je to spôsobené pou¾itím ¹peciálneho sacieho èerpadla. Takéto vrecká sú èasto populárne v domácich oblastiach a pou¾ívajú sa na skladovanie rôznych druhov potravinárskych výrobkov, v chladnièkách, mraznièkách, ale aj na peèenie. Poskytujú tie¾ mo¾nos» u¹etri» èas na prípravu jedla, preto¾e skrátia proces marinovania produktov niekoµkokrát, napríklad keï sa do takéhoto vrecka pridá marinovaná miska, po asi dvadsiatich minútach je rúra u¾ dôle¾itá.Vákuové balenie dokonale ochráni potraviny za predpokladu, ¾e sa dodr¾iavajú urèité pravidlá. Je potrebné obali» malú dávku jedla v jedineènom balení a pred vlo¾ením jedla si umy» ruky alebo si da» na jednorazové rukavice. Zabránite tak vstupu baktérií do obalu.