612p krajae

Rezanie rovnakých kúskov syra alebo ¹unky je jednoduché, ale pre starých kuchárov. Obyèajný chlieb-jedlík èasto trpí aktuálnym bodom. Jeden kus vyjde príli¹ hrubý, druhý príli¹ vysoký ... To v¹etko je pochopené. Na¹»astie je dôle¾ité to rýchlo vyrie¹i». Ak chcete urobi» sendvièe ako profesionálny kuchár vo va¹ej vlastnej kuchyni, musíte nájs» krájaè na studené mäso a syr.

Pri krájaní na krájaèku ho mô¾eme polo¾i» tak, aby sme plátok ¹unky alebo syra nakrájali na nás. Jednoducho nastavte krájaèe. ©tandardná stupnica má zvyèajne 16 mm. Je to posledná estetická a pravdepodobne menej únavná alebo èasovo nároèná zále¾itos», keï v úspechu rezania obyèajného kuchynského no¾a.V súèasnosti existuje mnoho rôznych spôsobov krájania strojov na trhu. To, ¾e sa rozhodneme kúpi» takéto zariadenie, by malo poskytnú» spätnú väzbu o ich vlastnostiach. Bezpeènos» je, samozrejme, dôle¾itá otázka. Aby bol ná¹ krájaè pohodlný, mal by ma» urèite ¹peciálne proti¹mykové nohy. Vïaka nim budeme zaobchádza» so zárukou, ¾e pri rezaní bude stroj silný v pozadí, ktorý sa tie¾ nepohne, èo by mohlo ohrozi» zaseknutie alebo väè¹iu ranu. Mali by by» aj dobrými ¹títmi, aby boli na¹e prsty pohodlné. Dôle¾ité je prepínacie a zatváracie tlaèidlo. Z bezpeènostných dôvodov po ukonèení rezania v¾dy zariadenie vypnite.Dôle¾itej¹í je materiál, z ktorého bol vyrobený. Mô¾eme splni» mo¾nosti krájaèiek, ktoré sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka. Je drahé, aby sa doò vlo¾il zvy¹ok krájaèa, alebo je tu plast alebo kov.Krájaèe sa tie¾ mô¾u lí¹i» podµa dodatkov, ktoré k nim výrobcovia pridávajú. A napríklad, pre niektorých je tu ¹peciálny orezávaè no¾ov, prísavky pre stolovú dosku, nastavenie odchýlky pre pohodlnej¹ie rezanie alebo zásobník, na ktorom sú rezané rezy.Pre tento efekt mô¾eme venova» pozornos» stavu krájaèa. Sú zodpovední v mnohých odtieòoch a podmienkach, tak¾e mo¾no je mo¾né vybra» si jednu v na¹ej kuchyni.